Why we must invade Iraq…

Why we must invade Iraq to stop North Korea“WASHINGTON, DC—With concern over North Korea’s nuclear capabilities growing, President Bush reassured the American people Monday that “extreme force” will be used to remove Saddam Hussein from power if the Iraqi president fails to give up suspected weapons of mass destruction.


“For years, Kim Jong Il has acted in blatant disregard of the Treaty on the Non-Proliferation Of Nuclear Weapons, and last week, he rejected it outright,” Bush told reporters after a National Security Council meeting on North Korea. “We cannot allow weapons of mass destruction to remain in the hands of volatile, unpredictable leaders. Which is exactly why we must act quickly and decisively against Saddam Hussein.”